W siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się dziś (5 czerwca br.) spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr Andrzeja Pecki z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Podczas spotkania poruszono najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Uczestnicy omówili kwestie związane z ostatnimi zdarzeniami w Służbie Więziennej, w tym napaści na funkcjonariuszy. Wspólnie ustalono, że bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej stanowi priorytet działań formacji. Niezbędnym jest zagwarantowanie odpowiednio licznej, dobrze opłacanej i wyszkolonej kadry, która będzie mogła efektywnie realizować zadania nałożone na Służbę Więzienną.

Wiceministra Ejchart zwróciła szczególną uwagę, że każda sytuacja, w której bezpieczeństwo funkcjonariuszy było zagrożone, powinna stanowić przedmiot pogłębionej analizy, a sprawcy zdarzeń powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. W każdym przypadku, gdy zachowanie osadzonych wypełnia znamiona czynów zabronionych, powinny być również kierowane stosowne zawiadomienia do organów właściwych w sprawie ścigania przestępstw.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapowiedział wsparcie prawne dla uczestników najpoważniejszych zdarzeń oraz objęcie tego rodzaju postępowań nadzorem ze strony Centralnego Zarządu Służby Więziennej i okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Uczestnicy spotkania zadeklarowali również powołanie trójstronnego zespołu, który stanowić będzie forum cyklicznej wymiany spostrzeżeń i partnerskiego dialogu na temat aktualnej sytuacji więziennictwa.

W spotkaniu wziął udział także Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Mirosław Przybylski.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości