Rusza nowy program ubezpieczeń grupowych, opracowany we współpracy z naszą organizacją.

Głównymi atutami nowego Programu 6.0 w odniesieniu do dotychczasowej oferty PZU Życie SA, w większości funkcjonującej w strukturach Służby więziennej są:
1) Zwiększenie możliwości wyboru wariantu ubezpieczenia w danej jednostce SW poprzez zmniejszenie minimalnej wielkości grupy potrzebnej do uruchomienia wariantu z 30 do 15 osób,
2) Zwiększenie wysokości świadczeń we wszystkich najważniejszych ryzykach zakresu ubezpieczenia, które dadzą realne wsparcie finansowe ubezpieczonym,
3) Skrócenie wymaganego okresu pobytu w szpitalu uprawniającego do świadczenia z min. 4 dni do 1 dnia, jeśli przyczyną hospitalizacji jest nieszczęśliwy wypadek,
4) Zwiększenie maksymalnego poziomu świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nerwicy z dotychczasowych 1.800 zł do 2.300 zł,
5) Ubezpieczenie obejmie pobyty ubezpieczonych w szpitalu na całym świecie, bez ograniczeń terytorialnych,
6) Nowa oferta włącza do każdego wariantu tzw. Kartę apteczną, która uprawnia ubezpieczonych do bezpłatnego odbioru leków i innych produktów sprzedawanych w aptekach, po każdorazowym pobycie ubezpieczonego w szpitalu,
7) Zakres ubezpieczenia Poważnych chorób obejmie aż 38 jednostek chorobowych i jest jednym z najszerszych na polskim rynku, uwzględnia m.in. ryzyka zawodowe takie jak zakażenie wirusem HIV, zakażenie WZW typu B i C,
8) Oferta zwraca szczególną uwagę na ochronę z tytułu zachorowania na nowotwory złośliwe ale wprowadza także ubezpieczenie nowotworów in situ – we wczesnym stadium rozwoju,
9) Oferta zmienia definicję krwotoku śródmózgowego na udar mózgu, który obecnie obejmuje zarówno krwotoki śródmózgowe (wylewy) jak i udary niedokrwienne (zatory), co jest znaczącym rozszerzeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w tym zakresie,
10) Oferta wprowadza do zakresu świadczeń ubezpieczenie Leczenia specjalistycznego, które uprawnia do realizacji świadczenia pieniężnego w przypadku przeprowadzenia jednego z wymienionych procedur medycznych m.in.: chemioterapii, radioterapii, ablacji, wszczepienia rozrusznika serca, dializoterapii, terapii interferonowej, terapii radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora,
11) Program SW 6.0 wprowadza ubezpieczenia dodatkowe dla zainteresowanych, z bardzo atrakcyjnymi składkami:

  • Dodatkowa ochrona dziecka – dla niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników,
  • Dodatkowa ochrona życia – zwiększająca ochronę podstawową na wypadek śmierci,
  • Dodatkowa ochrona onkologiczna – wzmocnienie ochrony w przypadku zachorowania na nowotwór,
  • Ubezpieczenie wypadkowe WRW – dla osób aktywnych, dla kierowców.

Zalety SW -6.0 :

· Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą (z wyłączeniem operacji chirurgicznych, Powrotu do sprawności i Assistance, które działają na terenie RP)
· Szeroki zakres ochrony, 13 wariantów Rodzinnych do wyboru.

· Możliwość indywidualnego konstruowania swojego ubezpieczenia poprzez dokupienie do ubezpieczenia podstawowego pakietów dodatkowych, ubezpieczenia zdrowotnego lub/i majątkowego

· Możliwość ubezpieczenia członka rodziny – małżonka, partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka na tych samych warunkach co pracownik;

· Rozszerzenie definicji małżonka na partnera życiowego, pod warunkiem wskazania partnera w deklaracji;

· Oferta uwzględnia zniesienie karencji w Wariantach Podstawowych, Wariancie Socjalnym, Wariancie Dodatkowym (nie dotyczy partnerów życiowych), Pakiecie Dziecko oraz PZU WRW dla funkcjonariuszy i pracowników oraz ich małżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia ubezpieczenia w danej jednostce SW.

· Zamiana definicji krwotoku śródmózgowego na „udar mózgu” w opcjach: śmierć spowodowana krwotokiem śródmózgowym, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku krwotoku śródmózgowego i leczenie szpitalne spowodowane krwotokiem śródmózgowym;
· Powrót do Sprawności – limitowane usługi medyczne, dostęp do rehabilitacji oraz badań diagnostycznych po wypadku na drodze oraz w pracy.

· Skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu niezbędny do wypłaty świadczenia – do 1 dnia w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;
· Wyższe świadczenie za pierwsze 21 dni pierwszego pobytu w szpitalu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym;

· Zniesienie warunku, że pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (w tym wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem w pracy) lub zawałem serca albo udarem mózgu, musi się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia wypadku (aby uzyskać świadczenie w wyższej stawce dziennej),

· Odpowiedzialność za pobyty w szpitalu spowodowane leczeniem nerwic w wariantach rodzinnych oraz socjalnym– maksymalna wypłata w trakcie roku polisowego to 2300 zł;

· Ochrona w ramach leczenia szpitalnego dotyczy szpitali na całym świecie;

· Podwyższone świadczenie na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego w ramach opcji ciężka choroba ubezpieczonego oraz ciężka choroba małżonka;

· Ochrona rozszerzona o nowotwory we wczesnym stadium tzw. in situ – wysokość świadczenia to 20 % świadczenia z tyt. wystąpienia ciężkiej choroby;

· W ramach opcji ciężka choroba ubezpieczonego zakres rozszerzony o dwie choroby: rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) oraz WZW B lub C;

· Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane profesjonalnym uprawianiem sportu lub rekreacyjnym uprawianiem sportu o ile były związane z wykonywaniem czynności służbowych lub uczestnictwem w zawodach lub ćwiczeniach organizowanych przez Służbę Więzienną;

· Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane czynnym udziałem w aktach terroru oraz za zdarzenia powstałe w wyniku masowych rozruchów społecznych o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych na terytorium RP;

· Rozszerzony zakres opcji leczenia specjalistycznego uzupełniony m.in. o dializoterapię, radioterapię Gamma Knife lub Cyber Knife oraz terapię radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy,

· W ubezpieczeniu zdrowotnym w pakietach Komfort i Komfort Plus dodatkowo opieka psychologa,

· Program Rabatowy dla uczestników Klubu PZU Pomoc w tym 10 % zniżki na indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oferowane przez PZU SA

Oprócz tego załączam szeroką broszurę – tą która dostały na szkoleniu OZP