Podczas wideokonferencji z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wosiem i gen. Jackiem Kitlińskim, otrzymaliśmy informację o przychylność resortu sprawiedliwości do https://ksswsolidarnosc.pl/wspolne-stanowisko/ związków zawodowych w sprawie waloryzacji upoważnień na rok 2023. Co więcej, waloryzacja również obejmie stanowisko młodszego referenta. Zatem, podwyżki w Służbie Więziennej realizowane będą poprzez podniesienie uposażeń funkcjonariuszy w równej wysokości kwotowej 589 zł brutto (z nagrodą roczną 638 zł). Na tę kwotę składa się: 412 zł wzrostu uposażenia zasadniczego, 79 zł średniego skutku wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, oraz 98 zł mechanizmu wyrównującego wynikającego z ustawy okołobudżetowej na rok 2023.

Powyższe rozwiązanie powoduje, że funkcjonariusze w grupach zaszeregowania od 1 do 32 osiągną podwyżkę korzystniejszą niż przewidywany w ustawie budżetowej procent wzrostu płac. Po wielu latach braku waloryzacji w 1. grupie zaszeregowania, strona służbowa zdecydowała o podwyższeniu dotychczasowej kwoty o 100 zł tj. o kwotę wyższą niż procent wzrostu wynagrodzeń przewidziany w ustawie budżetowej. Ma to wpływ na wysokość m. in. dopłaty do wypoczynku oraz jednorazowego odszkodowania, które wylicza się na podstawie tej grupy zaszeregowania (funkcjonariusze otrzymują wynagrodzenie od 2. grupy).
Informujemy również, że z dniem 1 marca 2023 r. każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby otrzymał świadczenie za długoletnią służbę. Średnia wysokość ww. świadczenia wyniosła ok. 300 zł brutto. Wypłaty nie obejmują jeszcze podwyżki uposażeń, w związku z powyższym średnia po realizacji podwyżek ulegnie zwiększeniu. Zaś z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany umożliwiające coroczny (a nie jak dotychczas co 5 lat) wzrost dodatku za wysługę lat po 15 latach służby – dodatek wzrasta o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby.
Ponadto w budżecie na rok 2023 zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe w wysokości ponad 14 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za nadgodziny, przewidziano wzrost funduszu nagród o dodatkową kwotę 6 mln zł, a także zostały zwiększone o ok. 17,5 mln zł (wzrost o 70%) środki na poprawę warunków pełnienia służby ? zgodnie z komunikatem po spotkaniu strony służbowej i strony społecznej z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Ministrem Michałem Wosiem z 9 grudnia 2022 r.

Źródło: CZSW