W związku z napływającymi od funkcjonariuszy oraz pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami

dotyczącymi potencjalnie zbyt liberalnej polityki dyrektorów poszczególnych jednostek penitencjarnych w zakresie przyznawania dodatkowych zgód na korzystanie przez osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych z samoinkasujących aparatów telefonicznych, zwróciliśmy  się o udzielenie informacji ile przedmiotowych zgód ponad minimalny ustawowy wymiar zostało udzielonych w przeliczeniu na jednego osadzonego we wszystkich jednostkach penitencjarnych typu zamkniętego od dnia wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy Kodek Karny Wykonawczy do dnia dzisiejszego.


W naszej ocenie, zbyt liberalne podejście dyrektorów jednostek penitencjarnych w tym zakresie, jeśli ma miejsce, to stanowi działanie będące swoistym zaprzeczeniem idei jaka przyświecała ustawodawcy przy wprowadzaniu reformy ?Nowoczesne Więziennictwo? oraz bardzo negatywnie wpływa na odbiór wprowadzonych zmian przez podległych Panu funkcjonariuszy.
Ponadto wnioskujemy o wydanie jednoznacznych wytycznych dotyczących przyznawania zgód na dodatkowy dostęp do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych przez osadzonych, w celu bezzwłocznego ujednolicenia polityki dyrektorów jednostek penitencjarnych w tym zakresie w całym kraju.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz