Odpowiedź na interpelację w sprawie zasad przechodzenia na emeryturę policjantów przyjętych do służby na tzw. starych zasadach

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 23095 Posła na Sejm Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie zasad przechodzenia na emeryturę policjantów przyjętych do służby na tzw. starych zasadach, uprzejmie informuję, że zasady ustalania prawa i wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego reguluje ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 z późn. zm.) zwana dalej ?ustawą?.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Działu II rozdziału 1 ustawy, prawo do emerytury policyjnej przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w formacjach wymienionych w tytule ustawy, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych wymienionych w art. 13 ustawy.

Uregulowania, o których mowa w ww. art. 12 ust. 1 ustawy dotyczą funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do ww. formacji lub do zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 2013 roku. Osoby te uzyskają prawo do emerytury policyjnej na tzw. ?starych? zasadach, tj. po spełnieniu warunku posiadania w dniu zwolnienia ze służby co najmniej 15-letniego okresu służby, obliczonej łącznie z okresami równorzędnymi ze służbą[1].

Podobnie, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, uprawnienia emerytalne nabędzie funkcjonariusz przyjęty do służby po dniu 31 grudnia 2012 roku, który przed przyjęciem do tej służby pełnił służbę w formacjach mundurowych wymienionych w tytule ustawy, jeżeli został do niej przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 roku, bądź przed przyjęciem do tej służby pełnił zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 roku (art. 18a ust. 2 ustawy).

Natomiast zgodnie z regulacjami Działu II Rozdziału 1a ustawy, na mocy art. 18b ust. 1 ustawy, w przypadku funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku emerytura policyjna przysługiwać będzie, pod warunkiem ukończenia 55 lat życia i posiadania w dniu zwolnienia ze służby, co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej. W tym przypadku, jako równorzędne ze służbą zostaną potraktowane okresy służby w Biurze Ochrony Rządu oraz okresy służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej (art. 18b ust. 2 ustawy).

Odnosząc się do art. 18h ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku, uprzejmie informuję, że zgodnie z regulacjami tego przepisu funkcjonariusz przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 roku, do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej lub do zawodowej służby wojskowej, będzie miał prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonej przepisami rozdziału 1a ustawy, tzn. na tzw. ?nowych? zasadach.

Wobec powyższego funkcjonariusz przyjęty do służby przed dniem 1 stycznia 2013 roku, po wejściu w życie ww. przepisu, tj. po dniu 1 stycznia 2025 roku, zachowuje prawo do ustalenia uprawnień emerytalnych na dotychczasowych, tzw. ?starych? zasadach, tj. po 15 latach służby, a dodatkowo, jeżeli ten funkcjonariusz po dniu 1 stycznia 2025 roku będzie posiadał 25 lat służby i ukończy 55 lat życia, będzie mógł wnioskować o ustalenie emerytury na podstawie tzw. ?nowych? przepisów, tj. określonych w Rozdziale 1a ustawy. Osoby, które zdecydują się na ustalenie emerytury na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 1a ustawy, będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyborze tej emerytury, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o ustalenie prawa do emerytury (art. 18h ust. 4 ustawy).

Natomiast w przypadku funkcjonariusza przyjętego do służby na tzw. ?starych? zasadach, który w 2025 roku nie będzie miał wymaganych 15 lat służby, będzie on mógł uzyskać uprawnienia emerytalne na tzw. ?starych? zasadach, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby (przykładowo w 2026 roku i kolejnych latach) będzie legitymował się co najmniej 15-letnim okresem służby. Ponadto jeżeli ww. funkcjonariusz po dniu 1 stycznia 2025 roku będzie miał ukończone 55 lat życia i będzie posiadał co najmniej 25 lat służby, może wnioskować o ustalenie prawa do emerytury na tzw. ?nowych? zasadach określonych w Rozdziale 1a ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nie są aktualnie prowadzone prace nad koncepcją stworzenia pracowniczych planów emerytalnych dla policjantów. Opracowany przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

[1] W odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia i posiadanie w stażu służby co najmniej 5 lat służby w Służbie Celno?Skarbowej lub przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 

Źródło:

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B49HKT

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz