Termin wypłaty nagród dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych został określony
na dzień 05.07.2022 roku.

Wypłata nagród dla funkcjonariuszy zostanie zrealizowana ze środków budżetowych, które nie wygasły w 2021 roku z przeznaczeniem do wykorzystania do dnia 30.11.2022 roku
na tzw. “świadczenia motywacyjne”.
Średnia wysokość nagrody dla funkcjonariusza to 2 330 zł brutto (wg. stanu zatrudnienia
na dzień 1 maja 2022 roku), w tym:
? dla f-szy pełniących służbę w pionie administracyjnym ? minimalna wysokość nagrody
to 500 zł. Dla funkcjonariusza, który w okresie 01.01.2022 roku ? 30.06.2022 roku miał pełną frekwencję (nie przebywał w tym okresie na zwolnieniu lekarskim) wysokość nagrody powiększa się o kwotę 1000 zł tj. minimalna wysokość nagrody to 1 500 zł. Maksymalna wysokość nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie administracyjnym w jednostkach zaszeregowanych:
? do grupy A to 3 000 zł,
? do grupy B to 2 500 zł.
? dla f-szy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi ? minimalna wysokość nagrody to 1 000 zł. Dla funkcjonariusza, który w okresie 01.01.2022 roku ? 30.06.2022 roku miał pełną frekwencję (nie przebywał w tym okresie na zwolnieniu lekarskim) wysokość nagrody powiększa się o kwotę 1000 zł tj. minimalna wysokość nagrody to 2 000 zł. Maksymalna wysokość nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi w jednostkach zaszeregowanych:
? do grupy A to 6 000 zł,
? do grupy B to 5 000 zł.

Z wyżej wymienionych środków budżetowych funkcjonariusze otrzymują nagrody uznaniowe w wysokości określonej przez przełożonego do spraw osobowych, a każdy funkcjonariusz, który nie przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie 01.01.2022 roku ? 30.06.2022 roku, obligatoryjnie otrzymuje nagrodę w wysokości 1 000 zł. Suma części obligatoryjnej i uznaniowej nagrody nie może przekroczyć ustalonych wyżej limitów.

Funkcjonariusze pionów administracyjnych pełniący służbę co najmniej 80 godzin
w okresie 01.01.2022r. ? 30.06.2022 r., w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, mogą otrzymać nagrodę wyższą o 500 zł niż określone limity.

Wypłata nagród dla pracowników cywilnych zostanie zrealizowana ze środków budżetowych, które nie wygasły w 2021 roku z przeznaczeniem do wykorzystania do dnia 30.11.2022 roku na tzw. “świadczenia motywacyjne”.
Średnia wysokość nagrody dla pracownika to 2 145 zł brutto (wg. stanu zatrudnienia na dzień
1 maja 2022 roku), w tym:
? minimalna wysokość nagrody na 1 etat to 1 650 zł brutto, dodatkowo przy ustalaniu wysokości nagrody należy uwzględnić charakter wykonywanych obowiązków
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników cywilnych pracujących na 1-szej linii.

Biorąc pod uwagę źródło finansowania przedmiotowych świadczeń przy ustalaniu
ich wysokości należy wziąć pod uwagę zapis art. 46a ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zgodnie z którym świadczenia te mają mieć charakter uznaniowy i być przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywna realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy.
Ponadto mając na uwadze użyty w ww. art. 46a ust. 3 zwrot ?w szczególności?, przy ustalaniu wysokości nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych należy uwzględnić okres przebywania na zwolnieniu lekarskim (w tym opieka nad chorym dzieckiem/chorym członkiem rodziny). Funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przebywającym na zwolnieniu lekarskim w okresie 01.01.2022r. ? 30.06.2022 r. średnią wysokość nagrody określa się w następujący sposób:
a) przebywających na zwolnieniu lekarskim do 14 dni kalendarzowych ? nie obniża się
b) przebywających na zwolnieniu lekarskim od 15 do 30 dni kalendarzowych ? obniża się
o 50% wysokości nagrody,
c) przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni kalendarzowych ? obniża się
o 100%.

Do wymiaru zwolnienia lekarskiego nie są zaliczane:
– zwolnienia lekarskie, za które funkcjonariusze i pracownicy otrzymują 100% uposażenia/wynagrodzenia, z wyłączeniem zwolnień lekarskich z tytułu ciąży.

Funkcjonariusze/pracownicy cywilni przebywający na urlopach macierzyńskich, tacierzyńskich, rodzicielskich ? wysokość nagrody obniża się o 1/180 nagrody za każdy dzień nieobecności, której powodem są wyżej wymienione urlopy.

Funkcjonariusze i pracownicy przyjęci do służby/pracy od dnia 01.01.2022 roku mogą otrzymać nagrodę w wysokości do 750 zł. Wysokość nagrody obniża się o 1/180 za każdy dzień pozostawania poza służbą/pracą w Służbie Więziennej w 2022 roku. Powyższa nagroda może być wypłacona funkcjonariuszom/pracownikom, którzy nie przebywali na zwolnieniu lekarskim
w okresie 01.01.2022 roku ? 30.06.2022 roku.

W uzasadnionych przypadkach możliwym będzie przyznanie, w ramach odstępstwa od ww. zasad, nagrody funkcjonariuszowi wypełniającemu obowiązki służbowe w sposób wyróżniający. Po podjęciu decyzji o wysokości nagrody należnej wyżej wymienionemu funkcjonariuszowi/pracownikowi cywilnemu, musi ona ulec obniżeniu o 1/180 jej wysokości za każdy dzień nieobecności, której powodem jest absencja chorobowa powodująca zgodnie z ustawą wypłatę wynagrodzenia w wysokości 80 %.
Nagroda przyznawana będzie na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu zgody Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Informację dotyczącą podjętych decyzji w powyższym zakresie należy przesłać do wiadomości Biura Kadr i Szkolenia CZSW.

Nagrody nie otrzymują:
a) Funkcjonariusze i pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, wychowawczych ponad 30 dni w roku 2022 wg. stanu na dzień 30.06.2022r,
b) Funkcjonariusze, u których w okresie 01.01.2022 roku ? 30.06.2022 roku wystąpiły przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia, wymienione w art. 61 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku,
c) Funkcjonariusze w trakcie trwania kary dyscyplinarnej wg. stanu na dzień wypłaty nagród,
d) Funkcjonariusze zawieszeni w czynnościach służbowych na dzień wypłaty nagród,
e) Funkcjonariusze, wobec których na dzień wypłaty wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub karne,
f) Funkcjonariusze, którym wydano w 2022 roku opinię służbową o: niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, stwierdzonym w okresie służby stałej; nieprzydatności na zajmowanym stanowisku w okresie służby stałej.

Ponadto informuję, iż oddziały zewnętrzne funkcjonujące przy aresztach śledczych i zakładach karnych realizujące czynności administracyjne oraz o pojemności powyżej 200 miejsc, przy powyższym podziale nagród mają być przypisane do kategorii jednostki macierzystej.
W pozostałych przypadkach oddziały zewnętrzne muszą być przypisane do grupy B. Obowiązujący podział jednostek organizacyjnych oparty jest na wykazie jednostek zakwalifikowanych do grupy A, B.

Funkcjonariuszom, którzy w grudniu 2021 r. nie otrzymali nagród uznaniowych ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń motywacyjnych oraz dodatkowych środków pozostających w dyspozycji jednostek, ze względu na toczące się postępowania dyscyplinarne, następnie umorzone lub w stosunku, do których wydano orzeczenie o uniewinnieniu, zostanie wypłacona rekompensata przedmiotowych nagród. Przy ustalaniu wysokości nagrody należy uwzględnić kryteria obowiązujące w 2021 roku, w szczególności w zakresie absencji chorobowej.

Zobowiązuję Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej do sprawowania nadzoru
nad realizacją powyższych ustaleń.

Jednocześnie przypominam, że w procesie podziału świadczeń dla funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych należy uwzględnić, zgodnie z przyjętą praktyką rolę partnerów społecznych.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz