W dniu 17 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. Spotkaniu przewodniczył Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował Michał Woś ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

Wiodącym tematem posiedzenia Podzespołu było omówienie aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej. W trakcie dyskusji strona społeczna przedstawiła główne problemy w funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz podstawowe obszary, które wymagają pilnych zmian. Wskazywano przede wszystkim na pogłębiające się problemy kadrowe, narastającą ilość odejść ze Służby doświadczonej kadry, nieustanne zwiększanie obciążenia funkcjonariuszy zadaniami służbowymi, postępujące negatywne zmiany w pragmatyce służbowej, pogarszające się warunki pełnienia służby i pracy oraz zbyt małą ilość funkcjonariuszy pełniących służbę w stosunku do ilości zadań jakie funkcjonariusze mają do wykonania. Podkreślono, że system penitencjarny, a co za tym idzie bezpieczeństwo wewnętrzne, są zagrożone i wymagają całościowej systemowej reformy oraz zmiany priorytetów, którymi kieruje się obecnie Służba Więziennej w swoich działaniach. Zwrócono uwagę, że najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek penitencjarnych, bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności. Przedstawiciele związków zawodowych apelowali o istotne wzmocnienie kadrowe oraz podjęcie pilnych prac nad wprowadzeniem niezbędnych zmian reformujących Służbę Więzienną.

Minister Michał Woś zadeklarował wolę dialogu i otwartość na rozmowy na temat postulatów strony społecznej. Poinformował o trwających pracach nad zmianami w kodeksie karnym wykonawczym, które przewidują m.in. uproszczenie pracy funkcjonariuszy oraz przedstawił pakiet proponowanych rozwiązań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Służby Więziennej.

Uzgodniono, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane w ramach prac Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz