Umożliwienie powrotu do służby funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy byli aresztowani, ale sprawa wobec nich zakończyła się ostatecznie uniewinnieniem lub umorzeniem – przewiduje projekt przyjęty w środę przez Senat.

Z takim projektem nowelizacji ustawy o SW przygotowanym przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji głosowało 52 senatorów, przeciw było 44, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Projekt trafi teraz do Sejmu.
Obecnie ustawa o SW przewiduje “wygaśnięcie stosunku służbowego z mocy prawa ze względu na nieobecność funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej trzech miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania”. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, brakuje regulacji “umożliwiającej takiemu funkcjonariuszowi ponowne nawiązanie stosunku służbowego, gdy prowadzone w jego sprawie postępowanie karne zostanie prawomocnie umorzone (…), bądź też zostanie zakończone wyrokiem uniewinniającym”.
Autorzy projektu wskazali, że w przypadku ustawy o SW “mamy do czynienia z sytuacją szczególną, w której stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa z mocy prawa ze względu na jego nieobecność w służbie z powodu tymczasowego aresztowania i jednocześnie stwierdzające o tym rozstrzygnięcie nie podlega ani kontroli instancyjnej, ani kognicji sądów administracyjnych”.
Tymczasem – jak podkreślono – “sam fakt zastosowania wobec funkcjonariusza środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie przesądza w żaden sposób, że dopuścił się on jakiegokolwiek nagannego czynu, który naruszałby prawo bądź godził w autorytet wykonywanej służby”.
“Co więcej, w polskim systemie prawnym obserwowany jest obecnie poważny problem nadużywania instytucji tzw. małego świadka koronnego, a funkcjonariusze SW należą do grupy osób szczególnie narażonej na często bezzasadne i bezpodstawne oskarżenia ze strony osób chcących skorzystać z tej instytucji, co może prowadzić do długotrwałego postępowania karnego często wiążącego się z przedłużającym się stosowaniem tymczasowego aresztowania” – argumentują autorzy projektu.
W związku z tym zaproponowano, aby uchylenie decyzji o zwolnieniu ze służby w związku z aresztowaniem, gdy ostatecznie doszło do uniewinnienia lub umorzenia sprawy funkcjonariusza, stanowiło podstawę do ewentualnego powrotu tego funkcjonariusza do służby.
Jednocześnie w projekcie zaproponowano zmiany w ustawach o ABW, AW, SKW, SWW i CBA, które mają wprowadzić spójne i analogiczne zasady przywracania funkcjonariuszy do pracy we wszystkich ze służb.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz