W związku z procesem opiniowania przez poszczególne organizacje projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przedstawiam opinię Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?S?.

W ocenie rady, proponowany projekt ustawy budżetowej w części nr 37, dział 755, rozdział 75512 nie jest wystarczający do realizacji zadań Służby Więziennej wynikającej z zapisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w Art. 32 nie przewiduje utworzenia Funduszu Wsparcia Służby Więziennej, w przeciwieństwie do Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, które to formacje takowy fundusz mają zapisany w przedmiotowej ustawie. Co więcej w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zapisał limity środków na nadgodziny dla Służby Więziennej jednak już budżet SW nie jest zwiększony o te środki z limitu.
Cyt.
? Art. 44. 1. W latach 2020?2029 maksymalny limit wydatków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 347 800 tys. zł, w tym w:
1) 2020 r. ? 1 970 tys. zł;
2) 2021 r. ? 12 190 tys. zł;
3) 2022 r. ? 15 940 tys. zł;
4) 2023 r. ? 20 560 tys. zł;
5) 2024 r. ? 28 410 tys. zł;
6) 2025 r. ? 35 770 tys. zł;
7) 2026 r. ? 42 680 tys. zł;
8) 2027 r. ? 51 850 tys. zł;
9) 2028 r. ? 62 660 tys. zł;
10) 2029 r. ? 75 770 tys. zł.
2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu co najmniej na koniec półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
3. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, o 25% stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy. ?
Tym samym budżet Służby Więziennej powinien być zwiększony w roku 2023 o 20 560 tys. zł aby właściwie zabezpieczyć wydatki na godziny ponadnormatywne. Tym bardziej, że projekt ustawy budżetowej przewiduje zwiększenie środków na nadgodziny w Policji z Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 17.659 tys. zł z praznaczeniem na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby ( załącznik 13 tabela 16 )
Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej nieustanie stara się o wsparcie etatowe, w ilości tysiąca dodatkowych etatów mundurowych w ciągu trzech najbliższych lat, czego projekt nie przewiduje. W tej sprawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych na którym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś zgodził się z wnioskiem Rady o doetatyzowanie Służby Więziennej. Dlatego budżet w części dotyczącej SW powinien być zwiększony o kwotę 24 639 tys. zł co odpowiada rocznemu skutkowi na zabezpieczenie dodatkowych trzystu etatów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz