Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej i ujawnienia przedmiotów niedozwolonych oraz substancji psychoaktywnej.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie:
1. legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz deponowania dokumentów tożsamości osób przebywających na terenie jednostek organizacyjnych;
2. legitymowania funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Służby Więziennej wchodzących i wychodzących z jednostki organizacyjnej;
3. legitymowania osób w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz pkt 7 i 7a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
4. żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania do depozytu przedmiotów, o których mowa w art. 242 § 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm.);
5. kontroli, o której mowa w art. 18 ust. 3d ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
6. kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 3a?3bb ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
7. sprawdzania pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających na teren jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, a także ładunków tych pojazdów;
8. zatrzymywania na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, celem niezwłocznego przekazania Policji osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
9. usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej Służby Więziennej osoby, która nie stosuje się do polecenia, wydanego na podstawie obowiązujących przepisów;
10. podjęcia i organizacji pościgu;
11. zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które:
a. dokonały ucieczki z aresztu śledczego lub zakładu karnego,
b. dokonały ucieczki w trakcie konwojowania lub zatrudnienia,
c. na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i nie powróciły do niego w wyznaczonym terminie, korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie aresztu śledczego lub zakładu karnego bez konwoju funkcjonariusza;
12. zwracania się w nagłych przypadkach do organów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa lub każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa;
13. określenia wzoru protokołu z kontroli osobistej oraz z kontroli pobieżnej i sprawdzenia pojazdu lub jego ładunku w razie ujawnienia przedmiotów niedozwolonych, oraz substancji, o których mowa w art. 242 § 12a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny wykonawczy.

Kategorie: Wydarzenia