Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej jest realizacją upoważnienia określonego w art. 264 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470), zwanej dalej ?ustawą?, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).
Zgodnie z art. 264 ustawy Minister Sprawiedliwości został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym oraz wzorów postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym, mając na względzie potrzebę zapewnienia rzetelności i sprawności prowadzonego postępowania.
Uprzednio obowiązująca delegacja ustawowa miała znacznie szerszy charakter i upoważniała Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szereg zagadnień dotychczas uregulowanych na poziomie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 982) zostało przeniesionych do ustawy, w tym kwestie dotyczące prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego (art. 250b ustawy), przedłużania terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 250 ust. 1?1c ustawy), czy też biegu postępowania międzyinstancyjnego (art. 253 ustawy). Z tego powodu merytoryczny zakres projektowanego rozporządzenia został ograniczony do kwestii związanych z obiegiem dokumentów oraz wzorów dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kategorie: Wydarzenia