W dniu 8 grudnia 2022 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie strony służbowej z przedstawicielami Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność?. Podczas spotkania Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przedstawił stronie społecznej nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej tj.

Dodatek progresywny dla funkcjonariuszy po 15. roku służby

Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. I będzie rosło co roku o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i w żaden sposób nie wyklucza się z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. Konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.
W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego. Świadczenie zostanie wprowadzone ustawą i służy realizacji celu wprowadzenia progresywnego systemu uposażeń.

Podczas spotkania Członkowie NSZZ ?Solidarność? wyrazili obawy, że proponowane rozwiązania mogą być niewystarczające aby zatrzymać doświadczonych funkcjonariuszy w służbie, jednak należy docenić starania resortu o pozyskanie wszelkich środków, które trafią do służby i funkcjonariuszy.

Mając na uwadze równe traktowanie służb i wzorem wprowadzonych rozwiązań w MSWiA, Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? oczekuje wprowadzenia dodatku stołecznego i dodatku za szczególne warunki służby w zakładach karnych i aresztach śledczych. Co zostało sformułowane w trakcie trwania spotkania w ministerstwie.

Ponad to Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś zapewnił, że w kasie służby pojawią się dodatkowe środki finansowe na nagrody uznaniowe w 2023 roku dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w wysokości 6 mln zł.

Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej 

Waloryzacja uposażeń w służbie więziennej wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok w średniej kwocie 639 zł (licząc z nagrodą roczną).

Wzrost o 14 mln zł środków na nadgodziny

W 2023 roku zostaną przekazane dodatkowe środki finansowe w wysokości ponad 14 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę.

Dodatek za wysługę lat po 15 latach służby co roku o 1% 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej wprowadza od 1 stycznia 2023 roku nową regulację polegającą na zmianie ustalania wysokości dodatku po 15 latach służby – dodatek za wysługę lat wzrastać będzie o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby. Przedmiotowy projekt został opracowany w nawiązaniu do ustaleń zawartych na spotkaniu w dniu 25 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie pomiędzy stroną służbową a stroną społeczną. Szacunkowe skutki finansowe zmiany sposobu określania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat w skali 10 lat budżetowych określono w wysokości około 110 mln zł.

Zwiększenie o 17,5 mln zł środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby

Kwota wydatków ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na poprawę warunków pełnienia służby (?funkcjonariusz pro?) będzie zwiększona o blisko 17,5 mln zł (wzrost o 70 %). Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone, w znacznej większości, na działania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej.

Biuro prasowe KSSW 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz